1. Bækur og afþreying
 2. Bækur og kort
 3. Rafbækur
 4. Fræði- og handbækur
 5. Lögfræði

Þjóðaréttur

Rafræn bók. Uppl. sendar á netfangið þitt eftir kaup
Rafbók til eignar. Rafbók til eignar þarf að hlaða niður á þau tæki sem þú vilt nota innan eins árs frá því bókin er keypt. Útgáfa: 1
Fá vöru senda með tölvupósti

Efnisyfirlit

 • Formáli
 • Skrá yfir skammstafanir*
 • 1. KAFLI Viðfangsefni og þróun þjóðaréttar
  • 1.1. Eðli þjóðaréttar og staða í fræðikerfi lögfræðinnar
  • 1.2. Tilurð og þróun þjóðaréttar
  • 1.3. Staða þjóðaréttar í landsrétti ríkja
 • 2. KAFLI Réttarheimildir þjóðaréttar
  • 2.1. Flokkun réttarheimilda í þjóðarétti
  • 2.2. Þjóðréttarvenjur
  • 2.3. Þjóðréttarsamningar
  • 2.4. Meginreglur
  • 2.5. Dómsúrlausnir og skrif fræðimanna sem varða þjóðarétt
  • 2.6. Aðrar mögulegar réttarheimildir þjóðaréttar
  • 2.7. Um rétthæð og eðli réttarheimilda þjóðaréttar
 • 3. KAFLI Aðilar í þjóðarétti
  • 3.1. Hugtökin alþjóðlegir gerendur og þjóðréttaraðilar
  • 3.2 Ríki
   • 3.2.1. Ríkið sem þjóðréttaraðili
   • 3.2.2. Stofnun ríkisyfirráða
   • 3.2.3. Breyting á ríkisyfirráðum
   • 3.2.4. Viðurkenning ríkja
  • 3.3. Alþjóðastofnanir
  • 3.4. Ýmsir hópar manna og lögpersónur í alþjóðlegu samhengi
   • 3.4.1. Ósjálfstæð ríki
   • 3.4.2. Uppreisnarmenn og þjóðfrelsishreyfingar
   • 3.4.3. Þjóðernisminnihlutahópar
   • 3.4.4. Frjáls félagasamtök á alþjóðavísu (NGO)
   • 3.4.5. Alþjóðleg stórfyrirtæki (TNC)
   • 3.4.6. Aðrir þjóðréttaraðilar
  • 3.5. Einstaklingar og þjóðaréttur
 • 4. KAFLI Landsvæði og ríkisyfirráð
  • 4.1. Landsvæði ríkja
  • 4.2. Sérstaða strandríkja – Hafréttur
   • 4.2.1. Almennt um þróun og meginefni hafréttar
   • 4.2.2. Afmörkun grunnlína og innsævi
   • 4.2.3. Landhelgi
   • 4.2.4. Efnahagslögsaga
   • 4.2.5. Landgrunn
   • 4.2.6. Úthaf
   • 4.2.7. Hinn djúpi hafsbotn
   • 4.2.8. Landamæri og afmörkun yfirráðasvæða á hafinu
  • 4.3. Loftrýmið - Lofthelgi og geimur
  • 4.4. Heimskautasvæði
 • 5. KAFLI Réttindi og skyldur ríkja - Lögsaga
  • 5.1 Ríkisvaldið frá sjónarhóli þjóðaréttar
  • 5.2 Helstu réttindi og skyldur ríkja
   • 5.2.1. Almennt um réttindi og skyldur í þjóðarétti
   • 5.2.2. Fullveldi og formlegt jafnræði ríkja
   • 5.2.3. Almennt bann við valdbeitingu í samskiptum ríkja
   • 5.2.4. Almennt bann við íhlutun í einkamálefni ríkja
   • 5.2.5. Skylda til friðsamlegrar úrlausnar milliríkjaágreinings Í 3. mgr. 2. gr. SSÞ segir:
   • 5.2.6. Sjálfsvarnarréttur og almenn sjónarmið um gagnkvæmni og sjálfshjálp
   • 5.2.7. Skylda til að virða grundvallarmannréttindi
   • 5.2.8. Skylda til að virða sjálfsákvörðunarrétt þjóða
  • 5.3. Lögsaga ríkja
   • 5.3.1. Skilgreining lögsögu ríkja
   • 5.3.2. Forráðasvæðislögsaga
   • 5.3.3. Þegnreglan
   • 5.3.4. Öryggisreglan og hagsmunareglan
   • 5.3.5. Allsherjarlögsaga
   • 5.3.6. Lögsaga á hafinu
  • 5.4. Úrlendisréttur
   • 5.4.1. Almennt um úrlendisrétt
   • 5.4.2. Úrlendisréttur ríkja
   • 5.4.3. Úrlendisréttur vegna stjórnmálasambands ríkja
   • 5.4.4. Úrlendisréttur alþjóðastofnana og starfsmanna þeirra
  • 5.5. Alþjóðlegir sakamáladómstólar
 • 6. KAFLI Þjóðréttarsamningar
  • 6.1. Hugtakið þjóðréttarsamningur og reglur um þjóðréttar- samninga
  • 6.2. Samningshæfi fyrir hönd ríkis og fulltrúar við samnings - gerð
  • 6.3. Stofnun skuldbindinga samkvæmt þjóðréttarsamningi
   • 6.3.1. Samþykkt, undirritun og fullgilding
   • 6.3.2. Fyrirvarar
   • 6.3.3. Gildistaka
  • 6.4. Skuldbindingargildi þjóðréttarsamninga
  • 6.5. Flokkun þjóðréttarsamninga eftir efni og leiðir til að uppfylla skuldbindingar
   • 6.5.1. Flokkun þjóðréttarsamninga eftir eðli þeirra og efni
   • 6.5.2. Leiðir ríkja til þess að uppfylla samningsskuldbindingar
  • 6.6. Skýring þjóðréttarsamninga
  • 6.7. Ógilding þjóðréttarsamninga
  • 6.8. Lok þjóðréttarsamninga
  • 6.9. Áhrif stofnunar nýrra ríkja á aðild að þjóðréttarsamningum
 • 7. KAFLI Þjóðréttarbrot og ábyrgð ríkja
  • 7.1 Skilgreining á ábyrgð ríkja og reglur þjóðaréttarins um efnið
  • 7.2 Skilyrði þess að ábyrgð ríkja stofnist
   • 7.2.1. Þjóðréttarbrot
   • 7.2.2. Þjóðréttarskyldur
   • 7.2.3. Athöfn af hálfu ríkis
  • 7.3. Eðli ábyrgðar
   • 7.3.1. Ábyrgð byggð á sök eða hlutlæg ábyrgð
   • 7.3.2. Refsiábyrgð eða skaðabótaábyrgð
  • 7.4. Nokkur sjónarmið um ábyrgð ríkja vegna meðferðar á útlendingum
   • 7.4.1. Stofnun þjóðréttarábyrgðar vegna meðferðar á útlendingum
   • 7.4.2. Reglur um viðeigandi meðferð útlendinga
   • 7.4.3. Eignarnám og aðrar takmarkanir á eignarréttindum útlendinga
   • 7.4.4. Tengsl útlendings við ríki
  • 7.5. Afleiðingar brots á þjóðréttarskuldbindingum
   • 7.5.1. Skylda hins brotlega ríkis til úrbóta
   • 7.5.2. Gagnaðgerðir ríkis sem brotið beinist að
   • 7.5.3. Úrlausn ágreiningsmála um þjóðréttarbrot
 • 8. KAFLI Markmið og stofnanaskipulag Sameinuðu þjóðanna
  • 8.1 Inngangur
  • 8.2 Sáttmáli Sameinuðu þjóðanna
  • 8.3. Skipulag starfseminnar
  • 8.4 Aðalstofnanir Sameinuðu þjóðanna
   • 8.4.1 Allsherjarþingið
   • 8.4.2 Öryggisráðið
   • 8.4.3. Efnahags- og félagsmálaráðið
   • 8.4.4. Gæsluverndarráðið
   • 8.4.5. Alþjóðadómstóllinn
   • 8.4.6. Skrifstofan
  • 8.5. Sérstofnanir Sameinuðu þjóðanna
  • 8.6. Sérfræðinganefndir tengdar mannréttindasamningum
 • 9. KAFLI Úrlausn ágreiningsmála á alþjóðavettvangi
  • 9.1. Meginreglan um friðsamlega úrlausn milliríkjaágreinings
  • 9.2. Diplómatískar lausnir
   • 9.2.1. Tvíhliða viðræður
   • 9.2.2. Utanaðkomandi aðili lætur í té aðstöðu eða miðlar málum
   • 9.2.3. Rannsókn
   • 9.2.4. Sættargerð
  • 9.3. Bindandi úrlausnir alþjóðlegra dómstóla og úrskurðaraðila
   • 9.3.1. Almennt um bindandi úrlausnir alþjóðlegra úrskurðaraðila
   • 9.3.2. Alþjóðlegir gerðardómar af þjóðréttarlegum toga
   • 9.3.3. Fastir alþjóðadómstólar og úrskurðaraðilar tengdir alþjóða- stofnunum
  • 9.4. Alþjóðadómstóllinn í Haag
   • 9.4.1. Almennt um skipan Alþjóðadómstólsins
   • 9.4.2. Lögsaga í ágreiningsmálum ríkja
   • 9.4.3. Málsmeðferð og úrlausnir í ágreiningsmálum ríkja
   • 9.4.4. Bráðabirgðaráðstafanir
   • 9.4.5. Álitsgerðir veittar að beiðni stofnana SÞ
  • 9.5. Málsmeðferð á vettvangi hafréttarmála samkvæmt Hafréttarsamningi SÞ
  • 9.6. Málsmeðferð á vettvangi Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar
  • 9.7. Úrlausn ágreiningsmála á vettvangi Sameinuðu þjóðanna
 • 10. KAFLI Valdbeiting í alþjóðakerfinu og framkvæmd þjóðaréttar
  • 10.1. Um almennt bann við beitingu vopnavalds í milliríkjasamskiptum
  • 10.2. Sjálfsvarnarréttur ríkja
  • 10.3. Hið sameiginlega öryggiskerfi SÞ
  • 10.4. Lög í stríði - Mannúðarréttur
  • 10.5. Um framkvæmd þjóðaréttar
 • 11. KAFLI Mannréttindareglur á vettvangi þjóðaréttarins
  • 11.1 Inngangur
  • 11.2 Hugtakið mannréttindi og staða mannréttinda á vettvangi þjóðaréttarins
   • 11.2.1. Uppruni mannréttindareglna og þróun þeirra
   • 11.2.2. Sérstaða þjóðréttarsamninga um mannréttindi
  • 11.3. Mannréttindasamvinna á vegum Sameinuðu þjóðanna
   • 11.3.1. Ákvæði Sáttmála Sameinuðu þjóðanna
   • 11.3.2. Efni og áhrif Mannréttindayfirlýsingar Sameinuðu þjóðanna
   • 11.3.3. Mannréttindasamningar SÞ og eftirlit með framkvæmd þeirra.
   • 11.3.4. Helstu stofnanir Sameinuðu þjóðanna sem fjalla um mannréttindi
  • 11.4. Mannréttindasamvinna á vegum Evrópuráðsins
   • 11.4.1. Stofnun og markmið Evrópuráðsins
   • 11.4.2. Helstu mannréttindasamningar Evrópuráðsins og eftirlit með framkvæmd þeirra
  • 11.5. Mannréttindareglur og alþjóðlegur refsiréttur
 • 12. KAFLI Alþjóðasamvinna og sérsvið þjóðaréttar
  • 12.1 Meðferð utanríkismála
  • 12.2 Norðurlandasamvinna og grannsvæði
  • 12.3. Evrópusamvinna og samrunaþróun Evrópu
  • 12.4. Samvinna á sviði öryggis- og varnarmála
  • 12.5. Samvinna ríkja á sviði réttarvörslu
  • 12.6. Efnahagssamvinna, alþjóðaviðskipti og þróunarmál
  • 12.7. Alþjóðasamvinna tengd sjálfbærri nýtingu auðlinda hafsins
  • 12.8. Sjálfbær þróun og umhverfismál
  • 12.9. Yfirlit um alþjóðasamvinnu og alþjóðastofnanir utan Evrópu
 • Sáttmáli hinna sameinuðu þjóða og samþykktir milliríkjadómsins*
 • Samþykktir milliríkjadómsins
 • Heimildir
 • Skrá yfir íslensk lög, reglugerðir og dóma
 • Skrá yfir þjóðréttarsamninga, yfirlýsingar og samþykktir
 • Skrá yfir alþjóðlega dóma og úrlausnir
 • Atriðisorðaskrá
 • Neðanmálsgreinar

UM RAFBÆKUR Á HEIMKAUP.IS

Bókahillan þín er þitt svæði og þar eru bækurnar þínar geymdar. Þú kemst í bókahilluna þína hvar og hvenær sem er í tölvu eða snjalltæki. Einfalt og þægilegt!

Þú kemst í bækurnar hvar sem er
Þú getur nálgast allar raf(skóla)bækurnar þínar á einu augabragði, hvar og hvenær sem er í bókahillunni þinni. Engin taska, enginn kyndill og ekkert vesen (hvað þá yfirvigt).

Auðvelt að fletta og leita
Þú getur flakkað milli síðna og kafla eins og þér hentar best og farið beint í ákveðna kafla úr efnisyfirlitinu. Í leitinni finnur þú orð, kafla eða síður í einum smelli.

Glósur og yfirstrikanir
Þú getur auðkennt textabrot með mismunandi litum og skrifað glósur að vild í rafbókina. Þú getur jafnvel séð glósur og yfirstrikanir hjá bekkjarsystkinum og kennara ef þeir leyfa það. Allt á einum stað.

Hvað viltu sjá? / Þú ræður hvernig síðan lítur út
Þú lagar síðuna að þínum þörfum. Stækkaðu eða minnkaðu myndir og texta með multi-level zoom til að sjá síðuna eins og þér hentar best í þínu námi.Fleiri góðir kostir
- Þú getur prentað síður úr bókinni (innan þeirra marka sem útgefandinn setur)
- Möguleiki á tengingu við annað stafrænt og gagnvirkt efni, svo sem myndbönd eða spurningar úr efninu
- Auðvelt að afrita og líma efni/texta fyrir t.d. heimaverkefni eða ritgerðir
- Styður tækni sem hjálpar nemendum með sjón- eða heyrnarskerðingu
Eiginleikar
Vörumerki: Codex
Vörunúmer: 9789935508041
Taka af óskalista
Setja á óskalista

Umsagnir

Engar umsagnir
Lesa fleiri umsagnir

Þjóðaréttur

Vörumerki: Codex
Vörunúmer: 9789935508041
Rafræn bók. Uppl. sendar á netfangið þitt eftir kaup
6.990 kr.
Fá vöru senda með tölvupósti
6.990 kr.